Bio:
(Upperline : Amit) (Downline : Seshan, Amrish, Sujeet, Salim) (Points : 00) (total earned points : 00)
Bio:
(Upperline : Akash Kumar) (Downline : )
Bio:
(Upperline : Amit) (Downline : Rakesh, Manoj) (Points : 000)
Bio:
(Upperline : Prabhat Raj) (Downline : )
Bio:
(Upperline : Akash Kumarshram) (Downline : vikash Kumar, Angina kumar, Rakesh singh, Ajay Kumar )
Bio:
(Upperline : Amit) (Downline :Akash kumar, Mantu Kumat , prabhat raj, Atish, Pawan kumar, Yashraj)
Bio:
(Upperline : Amit) (Downline : ) (Points : 000)
Bio:
Amit
Bio:
(Upperline : Sujeet) (Downline : mitali , Devied) (Points : 860)